فروش فنچ تا دو ماه دیگر قطعی درمرحله ی                                                                                          رشد و تخم گزاری میباشند.                                                                                                                                                                        تاریخ:1391/5/20                                                                                                             تلفن:  09194719687